Det finns en hel del hjälpmedel som talaren kan använda sig av dels för att nå ut med budskapet på bästa sätt, dels för att förstärka argument och teser. Här kan också retorikens små finesser och stilistiska figurer komma väl till pass.

Visuella hjälpmedel

De allra flesta känner säkert till klassrummets klassiska tavla. Den är faktiskt det vanligaste hjälpmedlet och kan användas för att skriva upp huvudpunkterna och argumenten. Det man som talare vill ge extra uppmärksamhet skrivs upp på tavlan. Blädderblock är ett annat hjälpmedel där man dessutom på förhand kan ha skrivit upp viktiga poänger eller punkter som man kan bläddra fram efter hand. Bilder är något som brukar uppskattas av åhörarna och det finns en del hjälpmedel som kan förstärka denna effekt. Naturligtvis kan man hänga upp planscher eller dylikt på sådant man vill illustrera. Här kommer datorprojektor och overheadapparaten in i sammanhanget. Dessa båda är utmärkta för att fånga publiken och rikta uppmärksamheten mot innehållet på ett effektivt sätt. Det gäller bara att hålla overheadblad samt datorsidor stilrena och koncentrerade. För mycket plotter stör budskapet istället för att stödja det.

Auditiva hjälpmedel

Många missar hjälpmedlen för örat när de ska hålla tal. Det är alltid en god idé att försöka använda sig av olika sorters hjälpmedel när man vill nå ut med ett budskap. Alla människor är olika och har dessutom olika lärstilar, vilket betyder att de helt enkelt tar till sig kunskap och budskap på olika sätt. Visuellt, auditivt och kinestetiskt lärande är välkänt inom skolvärlden där pedagoger och lärare ständigt använder dessa redskap för att lära lever och studenter olika ämnen samt individuell studieteknik. De auditiva hjälpmedlen är främst bandspelare eller olika illustrativa ljud på datorn. Musik kan också användas för att förstärka det man vill understryka. Att använda mikrofon för att förstärka den egna rösten kan också vara bra om man talar inför en större publik eller folksamling. Det är dessutom respektlöst mot åhörarna att inte se till att använda mikrofon när det behövs. Ett tal som måste viskas fram är slöseri med tiden för den som anstränger sig för att lyssna.

Retoriska stilfigurer

Det finns en hel del retoriska finesser att förstärka talet med. Allitteration är exempelvis en sorts rim där den första bokstaven är densamma i orden som följer efter varandra – till exempel räntan rusar. Detta hjälper lyssnaren att minnas viktiga poänger. Att använda sig av antitesen är också populärt i bland annat politiska tal. Den består av ett uppenbart motsatsförhållande som till exempel upp som en sol och ned som en pannkaka. Att leka med medvetna överdrifter och underdrifter kallas hyperbol och litotes. Den retoriska frågan med det självklara svaret är också en populär stilfigur liksom ironi och eufemismer. Parallellismer, stegringar och liknelser är också mycket användbara.qusq-lite